นายประทีป บุญธรรม
                             
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
                             
081-9776334
อีเมลล์ prateep_ubon@hotmail.com
                                               
   
                               
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
           
                     
นางวลีรัตน์  อภัยบัณฑิตกุล
   
นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
                               
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 1
   
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 2
                               
086-4683131
   
081-4708565
                                 
อีเมลล์ waleerata1963@gmail.com
   
อีเมลล์ chatchawee03@gmail.com
                                 
                                               
                                               
งานโรคติดต่อทั่วไป
 
งานระบาดวิทยา
 
งานเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน
 
งานธุรการ
 
 
.......................................  
นางวลีรัตน์  อภัยบัณฑิตกุล
น.ส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์
นางสุกัญญา หะชะนี
นางชุุติมา นิลวรรณ
นายวรเทพ  บุรัสการ
นายพุทธศักดิ์  สมชัย
นายยศศักดิ์  ทองคู่
นายประพนธ์  บุญไชย
น.ส.วัชรินทร์  กรวยสวัสดิ์
ร.อ.ญ.นาฏวดี  ประดิษฐกุล
นายอุดม  พงษ์พิละ
นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
นายกัชษดิษ ตาลจำลอง
นางนิภากรณ์  ธานี
นางพรรณิดา มูลประดับ
นายยุทธพล  พิมพ์ภา
นางปิยะพร บุญเกิด
นางเจียระไน กิตติพัศคุณากร
นายไตรเทพ ไขแสง
น.ส.กังสดาลวดี  โอซะกะ
นางณัฐชยา  บุญชุ่ม
086-4683131
086-6492011
081-6602422
081-7185277
081-2826342
087-3585063
085-90732505
094-2631616
081-0716548
081-2662471
084-9242738
081-4708565
082-4830234
089-7190213
081-5485833
081-2646676
081-2027700
083-9653955
086-5812515
086-7294159
081-9760870
waleerata1963@gmail.com
epi_2011@hotmail.co.th
ks93_hasanee@hotmail.com
chu-nilvan@hotmail.com
pwbk19@yahoo.com
pozedon_nig@hotmail.com
kprapon@hotmail.com
vatcharin_k@hotmail.com
Vadee555@hotmail.com
sungood1669@hotmail.com
chatchawee03@gmail.com
man_cup_pom@hotmail.com
tnipakorn@yahoo.com
pantida93@gmail.com
taidontan@yahoo.co.th
b.comcim2012@hotmail.com
supa_cdc@hotmail.com
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ภารกิจงาน
งานควบคุมโรคติดต่อ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน งานโครงการควบคุม งานควบคุมโรคติดต่อ
งานควบคุมโรคไข้เลือดออก
งานระบาดวิทยา
งานอนุกรรมการและแก้ไขเอดส์จังหวัด
งานป้องกันการถ่ายทอด งานพัฒนาคุณภาพให้ งานระบาดวิทยาด้าน งานพัฒนาองค์รวมและ
งานควบคุมวัณโรค
งานธุรการและสารบัญ
อุบัติการณ์ใหม่ โรค โรคพิษสุนัขบ้า ทางอาหารและน้ำ
งานควบคุมโรคไข้มาเลเรีย
- งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
งานรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ
เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอดส์ ประสานงานองค์กรเอกชน
งานกองทุนโลกด้านวัณโรค
งานกองทุนโลกด้านวัณโรค
งานควบคุมโรคติดต่อ โครงการหนอนพยาธิ งานควบคุมโรคติดต่อ
งานควบคุมโรคเท้าช้าง
- งานสอบสวนควบคุมโรค
ทางเพศสัมพันธ์
เอดส์ งานเฝ้าระวังการติดเชื้อ งานควบคุมโรคเรื้อน
ชายแดน ในโรงเรียนตามโครงการ ในศูนย์เด็ก
งานกองทุนโรคต้านมาเลเรีย
- งานพัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอและตำบล
งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
HIV เฉพาะพื้นที่
พระราชดำริฯ งานประชาสัมพันธ์สื่อ
งานพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)
งานเอดส์ชายแดน
 
สารความเสี่ยง
งานส่งเสริมการสอนเพศศึกษา
งานกองทุนโลกด้านเอดส์