กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์

"เป็นเลิศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ได้มาตรฐานด้านวิชาการ"

 

พันธกิจ

 

  • เฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุม และสอบสวนโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคทั้งพื้นที่ปกติ และพื้นที่ชายแดน
 

ความทันเวลาการส่งรายงาน 506

สถานการณ์โรค ปี 2559

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (DF, DHF,DSS)

GIS กลุ่มงานควบคุมโรค